Nepali movie ‘Sapana’
Director:- Pradip Shrestha,
Producer :- Basanta Kumar Shrestha and Hari Baral,
Artist:- Aryan Sikdel, Nandita KC, Rajesh Hamal, Arjun Karki, etc
More Nepali Movie @iSanSar Click Here