Cast : Rajesh Hamal,Karishma Manandhar,Ramesh Upreti,Jal Shah
Fight : Rajendra Khadki
Genre : Love,Drama,Family
Story : Rajkumar Shrestra
Director : Ashok Sharma
More Nepali Movie @iSanSar Click Here