iSanSar.comCast : Rajesh Hama, Karashma Manander, Ashok Sharma, etc
Dance by Basanta Shrestra
Camara by Raju Thapa
Editing by Sambhu Pradhan
Producer by Mrs.Kiran Sharma
Director by Aashok Sharma